Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η επιλογή των φοιτητών για δωρεάν σίτιση καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης που έχει ως βάση οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία της οικογένειας του φοιτητή.

Προϋποθέσεις:

Δωρεάν σίτιση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, δικαιούνται να αιτηθούν:

 • οι ενεργοί προπτυχιακές φοιτητές, δηλαδή οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και 6ο έτος σπουδών τους (και έως 8ο έτος σπουδών για όσους φοιτούν στο τμήμα Ιατρικής),

 • οι μεταπτυχιακοί φοιτητές,

με συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι και των € 45.000 για οικογένειες με ένα τέκνο.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου και επιπλέον προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

 • οι άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών που δηλώνουν ατομικό εισόδημα και των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

Διευκρινίσεις:

(1) Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

(2) Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με την οποία να πιστοποιείται η απουσία ατομικού εισοδήματος του φοιτητή.

(3) Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει δική του οικογένεια, στη μοριοδότηση της αίτησης του προσμετρώνται τα μόρια που προκύπτουν από τα στοιχεία της δικής του οικογένειας και όχι της γονεϊκής του.

(4) Οι προπτυχιακοί φοιτητές που προέρχονται από κατάταξη ανεξάρτητα από το το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για δωρεάν σίτιση και στέγαση.

Η αίτηση για τη δωρεάν παροχή σίτισης και η σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, κάθε χρόνο, την άνοιξη, για να έχει ο φοιτητής δωρεάν σίτιση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται κάθε φορά από την Φοιτητική Μέριμνα

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν την αίτησή τους για τη δωρεάν σίτιση τον Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο των εγγραφών τους. Σημειώνεται ότι τον ερχόμενο Μάϊο θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου την αίτησή τους, όπως και οι ευρισκόμενοι σε μεγαλύτερα έτη σπουδών φοιτητές, για να ισχύει η δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Έντυπα

Μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης (ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ) τα οποία θα βρείτε και στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας.

Δικαιολογητικά για τους πρωτοετείς φοιτητές 2012-2013

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, και που συνοδεύουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης είναι τα ακόλουθα:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή από ΚΕΠ.
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας 2012 για τον ίδιο τον φοιτητή, τους γονείς και τα ανήλικα αδέλφια
 • για τους Κύπριους φοιτητές Α) Βεβαίωση προσόδων και των δύο γονέων, του ιδίου του φοιτητή και των ανήλικων αδελφών από το Υπουργείο Οικονομικών και Β) Βεβαίωση εργοδότη ή Βεβαίωση αγροτικών συνεταιρισμών και για τους 2 γονείς.
 • Βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή
 • Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό στρατιώτη
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα
 • Πιστοποιητικό Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή για τον ίδιο τον φοιτητή, τον γονέα ή τον αδελφό
 • Κάρτα ανεργίας γονέων, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας και βεβαίωση απόλυσης από τον Εργοδότη
 • Βεβαίωση υποτροφίας (αλλοδαποί)
 • Βεβαίωση Προξενείου
 • Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε παραπάνω στα έντυπα)

Προς ενημέρωσή σας, παρακαλούμε, δείτε την ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου μας.