Ανώτατο όργανο συνδιοίκησης μιας σχολής ενός Πανεπιστημίου είναι η Κοσμητεία στην οποία προΐσταται ο κοσμήτορας, ο οποίος είναι αιρετός και έχει τριετή θητεία. Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος φοιτητών από κάθε τμήμα που εντάσσεται στη Σχολή καθώς και οι Πρόεδροι των Τμημάτων.

Στις εκλογές της Κοσμητείας οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ψήφου με βάση τον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. του κάθε τμήματος.