Είναι το ανώτατο φοιτητικό όργανο του τμήματος διότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι φοιτητές του τμήματος. Η Γενική Συνέλευση φοιτητών τμήματος λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η ιδιαίτερη σημασία εντοπίζεται στο ότι έχει το δικαίωμα να αναιρεί κάθε απόφαση άλλου οργάνου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Συντονίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ του τμήματος και η γραμματεία αναλαμβάνει τα πρακτικά της Γ.Σ. φοιτητών.