ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών σχηματίζεται μετά το πέρας των φοιτητικών εκλογών και με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών συγκροτείται σε σώμα.Απαρτία στο Δ.Σ έχουμε όταν μετέχουν σε αυτό τα 2/3 των μελών του.

Το Δ.Σ έχει την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρμογής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ότι έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.

Στο Ρέθυμνο όλα τα Δ.Σ είναι 7μελή.

Οι θέσεις στο Δ.Σ είναι οι εξής σχηματικά:

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ: είναι αυτός ο οποίος έχει στη δικαιοδοσία του την πλήρη λειτουργία του οργάνου.
    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: κατέχει τη σφραγίδα, τηρεί τα πρακτικά, επικυρώνει αποφάσεις.
    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.
    ΤΑΜΙΑΣ: είναι ο υπεύθυνος για τους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου.
    ΜΕΛΗ: δεν έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, μπορούν όμως αυτά να προσδιοριστούν επακριβώς στην πρώτη συνεδρίαση.

Η Γενική Συνέλευση τμήματος είναι το ανώτερο όργανο συνδιοίκησης ενός τμήματος, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του τμήματος και εκπρόσωποι των φοιτητών σε αναλογία 50% του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π.   Η Γενική Συνέλευση τμήματος καθορίζει την γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του τμήματος, προκηρύσσει θέσεις μελών  Δ.Ε.Π., συγκροτεί εκλεκτορικά σώματα, καταρτίζει και αναθεωρεί το πρόγραμμα σπουδών και κατανέμει το διδακτικό έργο. Στη Γενική Συνέλευση Τμήματος προεδρεύει ο Πρόεδρος του τμήματος, ο οποίος είναι αιρετός με διετή θητεία. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Γ.Σ έχουν το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για Πρόεδρο Τμήματος.