Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η επιλογή των φοιτητών για δωρεάν στέγαση καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης που έχει ως βάση οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία της οικογένειας του φοιτητή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για οποιαδήποτε παροχή προηγούνται οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα.

 

Προϋποθέσεις

Φοιτητές των οποίων οι γονείς έχουν μόνιμη κατοικία εντός α) του Δήμου Ρεθύμνου (για φοιτητές που φοιτούν σε Σχολές του Ρεθύμνου) β) Δήμου Ηρακλείου, και πρώην Δήμων Γαζίου, Αλικαρνασσού, Αρχανών (για φοιτητές που φοιτούν σε Σχολές του Ηρακλείου) ΔΕΝ δικαιούνται παροχών στέγασης.

 

Δωρεάν στέγαση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, δικαιούνται να αιτηθούν:

 • οι ενεργοί προπτυχιακές φοιτητές, δηλαδή οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και 6ο έτος σπουδών τους (και έως 8ο έτος σπουδών για τους όσους φοιτούν στο τμήμα Ιατρικής),

 • οι μεταπτυχιακοί φοιτητές,

 

με συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι και των € 45.000 για οικογένειες με ένα τέκνο. 

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου και επιπλέον προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

 

 • οι άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών, των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

 

Η αίτηση για τη δωρεάν παροχή στέγασης και η σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, κάθε χρόνο, την άνοιξη, για να έχει ο φοιτητής δωρεάν στέγαση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται κάθε φορά από την Φοιτητική Μέριμνα. (Όλα τα παραπάνω, δηλαδή, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και δικαιολογητικά είναι κοινά για σίτιση και στέγαση).

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν την αίτησή τους για τη δωρεάν στέγαση τον Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο των εγγραφών τους. Σημειώνεται ότι τον ερχόμενο Μάϊο θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου την αίτησή τους, όπως και οι ευρισκόμενοι σε μεγαλύτερα έτη σπουδών φοιτητές, για να ισχύει η δωρεάν στέγαση και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

 

Έντυπα

Μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης (ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ) τα οποία θα βρείτε και στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση και που συνοδεύουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης είναι τα ακόλουθα:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή από ΚΕΠ.
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας 2012 για τον ίδιο τον φοιτητή, τους γονείς και τα ανήλικα αδέλφια
 • για τους Κύπριους φοιτητές Α) Βεβαίωση προσόδων και των δύο γονέων, του ιδίου του φοιτητή και των ανήλικων αδελφών από το Υπουργείο Οικονομικών και Β) Βεβαίωση εργοδότη ή Βεβαίωση αγροτικών συνεταιρισμών και για τους 2 γονείς.
 • Βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή
 • Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό στρατιώτη
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα
 • Πιστοποιητικό Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή για τον ίδιο τον φοιτητή, τον γονέα ή τον αδελφό
 • Κάρτα ανεργίας γονέων, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας και βεβαίωση απόλυσης από τον Εργοδότη
 • Βεβαίωση υποτροφίας (αλλοδαποί)
 • Βεβαίωση Προξενείου
 • Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε παραπάνω στα έντυπα)