Ανακοινώσεις Π.Α.Σ.Π Ρεθύμνου

Με δύο προτάσεις για την άρση του αδιεξόδου στα Πανεπιστήμια, προσήλθε το προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε στους εκπαιδευτικο9ύς συντάκτες.

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ 
 
1. Αντισυνταγµατική κρίθηκε, µε την υπ’ αριθµ. 3354/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, η πρώτη εφεδρεία στον δηµόσιο τοµέα που προβλέφθηκε το 
2011 µε το Μνηµόνιο Ι (Ν. 4024/2011) και την υπουργική απόφαση ∆Ι∆Α∆/Φ.26.14/56/ 
ΟΙΚ.1872/8.11.2011.
 
Ειδικότερα, οι δικαστές του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, έκριναν ότι η εφεδρεία 
αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγµατος και στη συνταγµατική αρχή τής ισότητας, ενώ µια 
δικαστής επιπρόσθετα έκρινε ότι αντίκειται και στην συνταγµατική αρχή της αξιοκρατίας. 
Σε άλλο σηµείο της δικαστικής απόφασης, αναφέρεται ότι «δεν είναι συνταγµατικά 
επιτρεπτό, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο θεµιτός σκοπός της αναδιοργανώσεως των 
δηµοσίων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχειρίσεως της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης, 
να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής αποµακρύνσεως υπαλλήλων από την υπηρεσία µε βάση 
κριτήρια µη συνδεόµενα µε τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της διοικήσεως, αλλά 
και µε τα προσόντα, τις ικανότητες και την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση και η 
κατάργηση των οργανικών θέσεων, τις οποίες κατείχαν οι αποκρινόµενοι, να επέρχεται ως 
αυτόθροη συνέπεια της αποµακρύνσεως». 
 
2. Η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου ακύρωσε την από 25.11.2011 
απόφαση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε την οποία «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
κατάργηση» 239 οργανικών θέσεων στα δικαστήρια
 
Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν υπάγονται σε καθεστώς εφεδρείας (προσυνταξιοδοτικής 
διαθεσιµότητας) έκρινε η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ΄ αριθµ. 
3355/2013 απόφασή της. 
 
Ειδικότερα, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου ακύρωσε την από 
25.11.2011 απόφαση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε την οποία «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
κατάργηση» 239 οργανικών θέσεων στα δικαστήρια σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν. 
4024/2011, όπως και την ανάλογη για το ίδιο θέµα απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης. 
 
Οι σύµβουλοι Επικρατείας έκριναν µη νόµιµες τις επίµαχες δύο υπουργικές αποφάσεις, 
υπογραµµίζοντας ότι στους δικαστικούς υπαλλήλους δεν έχει πεδίο εφαρµογής το άρθρο 33 
του Ν. 4024/2012. Μάλιστα, η απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ επικαλείται απόφαση του 
υπηρεσιακού συµβουλίου του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία, η υπαγωγή σε διαθεσιµότητα 
των δικαστικών υπαλλήλων «θα δυσχέραινε σε καθοριστικό βαθµό, αν δεν µαταίωνε» την 
επιτάχυνση της απονοµής της ∆ικαιοσύνης». 
 
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο∆ΥΕ). 
 

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ 
 
1. Αντισυνταγµατική κρίθηκε, µε την υπ’ αριθµ. 3354/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, η πρώτη εφεδρεία στον δηµόσιο τοµέα που προβλέφθηκε το 
2011 µε το Μνηµόνιο Ι (Ν. 4024/2011) και την υπουργική απόφαση ∆Ι∆Α∆/Φ.26.14/56/ 
ΟΙΚ.1872/8.11.2011.
 
Ειδικότερα, οι δικαστές του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, έκριναν ότι η εφεδρεία 
αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγµατος και στη συνταγµατική αρχή τής ισότητας, ενώ µια 
δικαστής επιπρόσθετα έκρινε ότι αντίκειται και στην συνταγµατική αρχή της αξιοκρατίας. 
Σε άλλο σηµείο της δικαστικής απόφασης, αναφέρεται ότι «δεν είναι συνταγµατικά 
επιτρεπτό, προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο θεµιτός σκοπός της αναδιοργανώσεως των 
δηµοσίων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχειρίσεως της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης, 
να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής αποµακρύνσεως υπαλλήλων από την υπηρεσία µε βάση 
κριτήρια µη συνδεόµενα µε τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της διοικήσεως, αλλά 
και µε τα προσόντα, τις ικανότητες και την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση και η 
κατάργηση των οργανικών θέσεων, τις οποίες κατείχαν οι αποκρινόµενοι, να επέρχεται ως 
αυτόθροη συνέπεια της αποµακρύνσεως». 
 
2. Η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου ακύρωσε την από 25.11.2011 
απόφαση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε την οποία «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
κατάργηση» 239 οργανικών θέσεων στα δικαστήρια
 
Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν υπάγονται σε καθεστώς εφεδρείας (προσυνταξιοδοτικής 
διαθεσιµότητας) έκρινε η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ΄ αριθµ. 
3355/2013 απόφασή της. 
 
Ειδικότερα, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου ακύρωσε την από 
25.11.2011 απόφαση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε την οποία «διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
κατάργηση» 239 οργανικών θέσεων στα δικαστήρια σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν. 
4024/2011, όπως και την ανάλογη για το ίδιο θέµα απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης. 
 
Οι σύµβουλοι Επικρατείας έκριναν µη νόµιµες τις επίµαχες δύο υπουργικές αποφάσεις, 
υπογραµµίζοντας ότι στους δικαστικούς υπαλλήλους δεν έχει πεδίο εφαρµογής το άρθρο 33 
του Ν. 4024/2012. Μάλιστα, η απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ επικαλείται απόφαση του 
υπηρεσιακού συµβουλίου του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία, η υπαγωγή σε διαθεσιµότητα 
των δικαστικών υπαλλήλων «θα δυσχέραινε σε καθοριστικό βαθµό, αν δεν µαταίωνε» την 
επιτάχυνση της απονοµής της ∆ικαιοσύνης». 
 
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο∆ΥΕ). 
 

Διαβάστε Περισσότερα
Ρέθυµνο 26/9/2013 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 25 – 9 – 2013 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
Για το λόγο αυτό δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγµή η 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 
Την επόµενη εβδοµάδα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. 
 
 
Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες
 
Εµείς, εργαζόµενοι και καθηγητές, σας καλωσορίζουµε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, συγχαίροντάς σας 
για την επιτυχία σας. Θα θέλαµε, όπως πάντα κάνουµε, να σας υποδεχτούµε στις γραµµατείες και στα 
αµφιθέατρα των Σχολών, να µιλήσουµε προσωπικά µαζί σας, να σας ενηµερώσουµε. Όµως τα όσα 
συµβαίνουν τις τελευταίες εβδοµάδες στα πανεπιστήµια µάς ανάγκασαν να κλείσουµε τις πόρτες του 
ιδρύµατος και να συµµετάσχουµε σε γενική απεργία. Στόχος της κινητοποίησής µας είναι η µαζική 
διαµαρτυρία απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε διαθεσιµότητα 49 από τα 361 
µέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού του Παν/µίου Κρήτης. Εντούτοις, η Αξιολόγηση δοµών και το 
Οργανόγραµµα στελέχωσης, που το Ίδρυµά µας κατέθεσε προς στο Υπουργείο Παιδείας, είχε 
τεκµηριώσει εµπεριστατωµένα ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, καθώς τα τελευταία χρόνια οι 
υπάλληλοι του Πανεπιστηµίου µειώθηκαν κατά 24%, λόγω συνταξιοδότησης και απαγόρευσης 
νέων διορισµών. Με το πλήγµα της διαθεσιµότητας το ποσοστό συρρίκνωσης του προσωπικού 
αγγίζει πλέον το 37%, αποδυναµώνοντας σηµαντικά τµήµατα της κεντρικής ∆ιοίκησης του 
Παν/µίου, τη Βιβλιοθήκη, τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, την Τεχνική Υπηρεσία και τη Φύλαξη 
και υποβαθµίζοντας κατ’ επέκταση τις συνθήκες εκπαίδευσης και ασφάλειας που το Ίδρυµα σας 
παρέχει.
 
Όντας οι περισσότεροι γονείς –κάποιοι από εµάς µε παιδιά που ήδη φοιτούν, ή εκκρεµεί κι αυτών η 
εγγραφή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας– αντιλαµβανόµαστε πολύ καλά την 
αναστάτωση που προκαλεί η απεργία µας στη ζωή σας. Θεωρούµε όµως ότι και εσείς, όντας οι 
περισσότεροι παιδιά εργαζοµένων, µπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι µε την απεργία µας 
προσπαθούµε απεγνωσµένα να προστατεύσουµε τη δουλειά µας, την επιβίωση των οικογενειών µας και 
εν ολίγοις την προσωπική µας αξιοπρέπεια.
 
Υπερασπιζόµενοι δυναµικά σήµερα αυτά τα τρία, προσπαθούµε να διασφαλίσουµε τις 
προϋποθέσεις οµαλής λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και να διαφυλάξουµε τον τόσο 
ευάλωτο σήµερα δηµόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
 
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την κατανόηση.
 
 
 

Διαβάστε Περισσότερα